Algemene voorwaarden
Praktijk Welzijn Elburg
Facebook Praktijk Welzijn Elburg
Whatsapp Praktijk Welzijn Elburg

06-83898138

Algemene Voorwaarden Praktijk Welzijn Elburg


Algemene voorwaarden van Praktijk Welzijn Elburg (hierna: PWE), gevestigd te Elburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 69432309. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. PWE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door PWE zijn bekendgemaakt. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene woorwaarden volledig van kracht blijven.


PWE en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. Orthomoleculaire en Bioresonantie behandelingen kunnen reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangen deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.


Artikel 1.        Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen PWE en een cliënt.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PWE, voor de uitvoering waarvan door PWE derden dienen te worden betrokken.

3.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2.      Behandeling

1.De overeenkomst tussen PWE en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2.PWE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op PWE rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan PWE worden medegedeeld.

4.PWE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.Indien door PWE of door PWE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – buiten het weekend – te worden gemeld. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt PWE zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Op de factuur wordt dan gemeld “te laat afgezegd” of “niet op komen dagen”.

De kosten van dergelijk factuur, waarbij cliënt te laat heeft afgezegd of niet op is komen dagen worden niet vergoed door de verzekering.


Artikel 3.      Betaling, tarieven en incassokosten

1.Betaling dient steeds te geschieden direct na behandeling per pin of contant, indien dit niet mogelijk is dan volstaat betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PWE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. PWE is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.Tussentijdse wijzigingen van de tarieven kunnen door PWE zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

3.Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

5.Indien PWE echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 4.      Aansprakelijkheid

1.PWE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PWE is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. PWE is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2.Indien PWE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PWE beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3.PWE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.PWE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. PWE zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.

5.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PWE.


Artikel 5.      Privacy

PWE zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover PWE daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.


Artikel 6.      Beëindiging overeenkomst

1.Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

2.Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

a.de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

b.voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PWE, zal PWE in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PWE extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PWE anders aangeeft.


Artikel 7.      Vrijwaring

De cliënt vrijwaart PWE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PWE toerekenbaar is. Indien PWE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden PWE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PWE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PWE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.


Artikel 8.      Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PWE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.De rechtbank Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 9.      Klachten

PWE (therapeut Melvin Beuker) is via beroepsvereniging MBOG aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Via het secretariaat van de MBOG kunt U de klachtenfunctionaris inschakelen.

Meer informatie omtrent het klachtenreglement MBOG kunt u hier downloaden.

Trefwoorden: Orthomoleculair, Bioresonantie, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Elburg, 't Harde, Oldebroek, Oosterwolde, Doornspijk, Nunspeet, Wezep, Epe, Biddinghuizen, Dronten.

Bezoekadres


Mast 47

8081NH Elburg


Email: info@praktijkwelzijn-elburg.nl

Tel: 06-83898138

Copyright © All Rights Reserved